SSC Board Exams

SSC Board Exams

cause

Abhishek Gupta

53.80%
cause

Bhavesh Devras

54.80%
cause

Nisha Bhotkar

67%
cause

Chetan Gurav

65%
cause

Pratiksha Gaikwad

83.40%
cause

Rosy Ganesh D’Souza

90.20%
cause

Yasmin Khan

82.60%
cause

Jyoti Gholap

42.40%
cause

Shubham Kamble

61%
cause

Mandar Pomendkar

52.80%
cause

Meenakshi Jadhav

48.20%
cause

Murgan Armugam

38%
cause

Neha Dhotre

44.40%
cause

Ankita Pomendkar

74.60%
cause

Rahul More

41.40%
cause

Ratna Bhotkar

47%
cause

Cecil Rodrigues

58.20%
cause

Sonali Savekar

52%
cause

Subham Sawant

51.80%
cause

Sayali Therade

72.20%
cause

Valentina Menezes

64.60%
cause

Yogesh Yadav

49.40%